Neurontin 600 Mg 50 Çentikli Film Tablet
ENDİKASYONLARI
Epilepsi
Sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği, basitya da kompleks parsiyel konvülsiyonlu yetişkin ve 12 yaş üstü çocukhastaların tedavisinde monoterapi (yeni tanı konulan konvülsiyonluhastaların tedavisi dahil) ya da ek tedavi olarak kullanılır.
Not: 12 yaşından küçük çocuklarda monoterapi ile ilgili olarak yeterlideneyim yoktur. Sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya daetmediği, parsiyel konvülsiyonlu 3 yaş ve daha büyük çocukların ektedavisinde kullanılır. Yetişkinlerde nöropatik ağrı
Yetişkinlerde nöropatik ağrının tedavisinde kullanılır.
KONTRENDİKASYONLAR
Neurontin® Çentikli Film Tablet, bileşimindeki herhangi bir maddeyekarşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.Neurontin® Çentikli Film Tablet, akut pankreatitli hastalardakontrendikedir. Neurontin® Çentikli Film Tablet, absans gibi primerjeneralize nöbetlerde etkili değildir.
Not: Epilepsi
3 yaşından küçük çocuklarda ek tedavi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur
Yaşlı hastalarda (≥65 yaş) Neurontin® Çentikli Film Tablet’in sistematik araştırmaları
yapılmamıştır. Bununla birlikte, klinik araştırmalar 65 yaş üzerindeki hastalarda istenmeyen
etki profilinin gençlerdekinden farklı olmadığını göstermektedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Klinik çalışmalar, gabapentinin güvenli kullanımı için kliniklaboratuvar parametrelerinin düzenli izlenmesi gerekmediğini ortayakoymuştur. Gabapentinin kan konsantrasyonlarının izlenmesinin önemiortaya konmamıştır. Gabapentin diğer antiepileptik ilaçlarla beraber
kullanılırken, gabapentinin veya diğer antiepileptik ilaçların kankonsantrasyonlarında değişme olacağına dair endişe duyulması gerekmez.Böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda gabapentin dozu azaltılmalıdır(bkz. Kullanım Şekli ve Dozu). Gabapentin tedavisi sırasında hemorajikpankreatit bildirilmiştir. Bu nedenle, pankreatitin ilk klinikbelirtileri (persistan üst karın şikayetleri, bulantı ve tekrarlayankusmalar) ortaya çıkar çıkmaz gabapentin tedavisine derhal sonverilmelidir. Titiz bir klinik muayeneye ek olarak,
pankreatitin erken tanısı için klinik araştırmalar ve uygun laboratuvarçalışmaları yapılmalıdır. Kronik pankreatitte gabapentin kullanımı ileilgili yeterli deneyim yoktur. Bu durumda gabapentin tedavisine devametme ya da son verme kararını hekim vermelidir.
İlaç Kullanımının Bırakılmasına Bağlı Konvülsiyonlar, StatusEpileptikus Antiepileptik ilaçlar, konvülsiyon sıklığının artmasıihtimaline karşı birden bırakılmamalıdır. 12 yaşından büyük hastalarınkatıldığı plasebo kontrollü çalışmalarda, gabapentin alan
hastalarda status epileptikus görülme insidansı %0.6 olurken, plaseboalan hastalarda %0.5 olmuştur. Geçmişe yönelik yeterli veri mevcutolmadığı için, gabapentin ile tedavinin, gabapentin ile tedaviedilmeyen benzer popülasyonlarla karşılaştırıldığında, status
epileptikus oranını artırıp artırmadığına dair bir şey söylemekimkansızdır. 3-12 Yaş Arasındaki Çocuklarda Kullanım 3-12 yaş arasıpediyatrik hastalarda gabapentin kullanımıyla beraber merkezi sinirsistemiyle ilişkili bazı advers olaylar görülmüştür. Bunlardanbaşlıcaları, duygusal değişiklik (özellikle davranış problemleri),agresif davranışlar, konsantrasyon problemleri ve okul performansındadeğişiklikler dahil olmak üzere düşünce bozuklukları ve hiperkinezidir(özellikle yorulmama ve hiperaktivite). Gabapentin kullanan hastalardabu olayların çoğunluğu hafif ve orta derecede görülmüştür.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
Gebelik kategorisi C’dir. Gabapentinin gebelerde güvenli kullanımı ileilgili deneyim olmadığından, gebelik döneminde ancak yararları veriskleri çok iyi değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır.
Gabapentin insanlarda anne sütüne geçer. Gabapentinin anne sütü alanbebekte bir yan etkiye yol açmayacağını söylemek mümkün olmadığından,annenin gabapentin ile yapılan tedavisi, beklenen yarar risklerdenkesinlikle daha fazlaysa devam ettirilmelidir.
Araç ve makine kullanmaya etkisi
Gabapentin, merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olduğundan, kişiselolarak sedasyon, baş dönmesi ya da merkezi sinir sistemi depresyonunundiğer belirti ve semptomlarına yol açabilir.Bu sebeple, reçetelendiğişekilde kullanıldığı durumlarda bile, gabapentin, reaksiyonları, araçvekompleks makineleri kullanma veya bu tarz yerlerde çalışma yeteneğinibozacak kadar azaltabilir. Bu durum, özellikle tedavinin başlangıcında,doz artırılırsa veya tedavi
değiştirilirse ve alkol gibi merkezi sinir sistemi depresyonuna sebep olan maddelerle birlikte
kullanılması durumunda ortaya çıkar.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Gabapentin tedavisi sırasında en sık bildirilen advers etkilersomnolans (uykuya eğilim), halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı,kusma, kilo alma, sinirlilik, uykusuzluk, ataksi, nistagmus, parestezive iştahsızlıktır. Asteni, görme bozuklukları (ambliyopi ve diplopi),tremor, seğirmeler, artralji, reflekslerde artış, azalış veyareflekslerin kaybolması, diyare, disartri, düşünce bozuklukları,amnezi, ağız kuruluğu, depresyon, konfüzyon ve duygusal değişkenliklerseyrek olarak görülür.Klinik çalışmalar sırasında, aşağıdaki adversolaylar da seyrek olarak ortaya çıkmıştır: Dispepsi, konstipasyon,karın ağrısı, üriner inkontinans, iştah artışı, rinit, farenjit,öksürük, miyalji, sırt ağrısı, yüz, ekstremite ya da tüm vücutta ödem,impotans, dişlerde anormallik, gingivit, kaşıntı, lökopeni, kırık,vazodilatasyon ve hipertansiyon.
Ayrıca, 12 yaşından küçük çocuklarda yapılan klinik çalışmalardaagresif davranışlar ve aşırı, kısmen kontrolsüz hareketler(hiperkinezi) gözlenmiştir. Gabapentin tedavisi sırasında hemorajikpankreatit bildirilmiştir (bkz. Uyarılar/Önlemler). Alerjikreaksiyonlar (Stevens-Johnson sendromu, eritema multiforme) çok nadirolarak bildirilmiştir. Ek olarak pazarlama sonrası dönemde gabapentinkullanımı ile akut böbrek yetmezliği, ürtiker, alopesi, anjiyoödemdahil alerjik reaksiyonlar, diyabetli hastalarda kan glukozseviyelerinde dalgalanma, göğüs ağrısı, karaciğer fonksiyon testlerindeyükselme, halüsinasyon, koreoatetoz, diskinezi ve distoni gibi hareketbozuklukları, çarpıntı, pankreatit, trombositopeni, tinnitus ve ürinerinkontinans görülmüştür. Gabapentin kullanımının ani olarak kesilmesinebağlı olarak advers etkiler görülebilir. En sık görülen advers etkileranksiyete, uykusuzluk, bulantı, ağrı ve terlemedir.
Laboratuvar Bulguları
Diğer antiepileptik ilaçlarla kombine kullanıldığında, karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Fenitoin, valproik asit, karbamazepin ve fenobarbital ile gabapentinarasında farmakokinetik etkileşim çalışmaları yapılmıştır.Karbamazepin, fenitoin, valproik asit ve fenobarbital gibi ilaçlarıkullanan hastalarda tedaviye gabapentin eklendiğinde, bu ilaçlarınbaşlangıçtaki
plazma düzeylerinde anlamlı bir değişiklik meydana gelmemiştir.Gabapentin, noretindron ve/veya etinil estradiol içeren oralkontraseptiflerin etkisini bozmaz. Ancak, oral kontraseptiflerinetkisini azalttığı bilinen diğer antiepileptiklerle berabergabapentinin kombine kullanılması durumunda, kontrasepsiyonbaşarısızlığı düşünülmelidir. Gabapentinin mide asidini nötralize edenmagnezyum ya da alüminyum içeren ilaçlarla (antasit) birliktekullanılması, gabapentinin biyoyararlanımını %24 oranında azaltabilir.Gabapentin, antasit kulllanılmasının ardından en az 2 saat geçmedenönce kullanılmamalıdır. Simetidin ile birlikte kullanıldığında,gabapentinin renal atılımı hafifçe azalır. Alkol ya da merkezi etkiliilaçlar, gabapentinin merkezi sinir sistemiyle ilgili bazı yanetkilerini (somnolans ve ataksi gibi) şiddetlendirebilir.Klinik-kimyasal laboratuvar bulguları ile etkileşime dair not: Basittest stikleriyle yapılan total idrar proteinin semi-kantitatifincelemesi, yalancı pozitif bulgu verebilir. Bu nedenle, basit teststikleriyle alınan pozitif sonucun Biuret metodu, turbidimetrik veyaboya tutma gibi başka analitik prensiplere dayanan metodlarla tasdikedilmesi veya baştan itibaren bu alternatif metodların kullanılmasıönerilir.